Vad är förvärv?

Förvärv hänvisar till det strategiska draget att ett företag köper ett annat företag genom att förvärva större andelar i företaget. Vanligtvis förvärvar företag en befintlig verksamhet för att dela sin kundbas, verksamhet och marknadsnärvaro. Det är ett av de mest populära sätten för att expandera en verksamhet.

I vardagen hör man oftast om förvärv av stora välkända företag eftersom dessa enorma och betydande affärer tenderar att dominera nyheterna. I verkligheten sker dock förvärv oftare mellan små och medelstora företag än mellan stora företag.

Att ta med sig:
* Ett förvärv kallas en affärstransaktion där ett företag köper hela eller delar av ett annat företags aktier eller tillgångar.
* Om ett företag köper mer än 50% av ett annat företags aktier får det i praktiken kontroll över det företaget.
* Förvärv är nära relaterade till fusioner och uppköp.
* De behandlas oftast av en investeringsbank, eftersom de har juridiska och skattemässiga konsekvenser.

Förklaring av förvärv

Ett förvärv är en affärsstrategi som involverar ett uppköp av en affärsenhet av en annan. Det kan göras genom att antingen köpa en betydande del av bolagets aktier eller att köpa dess tillgångar. Förvärv som term har många synonymer som t.ex köpa ut, anskaffa, förskaffa, som ofta används omväxlande.

Ett företag köper ett befintligt företag för att expandera sin verksamhet. Det hjälper till att komma in på en ny marknad/bransch, utnyttja det förvärvade företagets operativa kapacitet och utnyttja dess resurser. Som sådan ansågs det vara en mycket populär diversifieringsåtgärd av flera konglomerat på 1960-talet.

Till exempel äger Berkshire Hathaway, som är ett av USA:s äldsta investmentbolag, idag över 60 företag. De flesta av dessa företag anskaffades genom förvärv, vilket gör Berkshire Hathaway till ett företag på 638 miljarder dollar idag. De som blivit dotterbolag till ett moderbolag får ofta bättre finansiering och kan således öka sin tillväxt och konkurrenskraft på marknaden.

Under varumärket och vägledning av moderbolag blomstrar de flesta dotterbolag och når nya höjder. Dessutom tillåter det ursprungliga investerare som riskkapitalister och änglainvesterare att kamma hem en stor del av vinsten när affären genomförs. När förvärven är framgångsrika bevittnar det köpande bolaget en voluminös uppgång i aktiekursen med ökade förväntningar på framtiden.

Omvänt förvärv

Syftet med ett omvänt förvärv är att bolag kan åstadkomma en börsnotering utan att gå igenom en börsintroduktion.

Vid ett omvänt förvärv förvärvar ett privat företag ett börsnoterat företag. Ägarna till det privata bolaget blir kontrollerande aktieägare i det publika bolaget. Det privata bolaget köper alltså tillräckligt med aktier för att kontrollera det börsnoterade bolaget, för att då i praktiken bli ett börsnoterat företag.

Termen omvänd hänvisar till idén om att ett privat företag förvärvar ett redan börsnoterat företag, vilket är motsatsen till ett en vanlig börsintroduktion.

Fördelar med förvärv

Företag förvärvar andra företag av olika anledningar. De kan söka stordriftsfördelar, diversifiering, större marknadsandelar, synergier, kostnadsminskningar eller möjlighet till nya erbjudanden till deras konsumenter. Andra skäl till förvärv inkluderar de som anges nedan.

Expandera sig geografiskt

Om ett företag vill expandera sin verksamhet till ett annat land, kan det vara det enklaste sättet att ta sig in på en utländsk marknad att köpa ett befintligt företag i det landet. Den köpta verksamheten kommer redan att ha egen personal, ett varumärke och andra immateriella tillgångar, vilket kan bidra till att det förvärvande företaget redan kommer att få en stabil fot in på den nya marknaden.

Expandera sig geografiskt genom förvärv

Öka tillväxthastigheten

Ett företag kan ha mött sina fysiska eller logistiska begränsningar, eller så saknar de tillräckliga resurser för att kunna skala upp verksamheten. Om ett företag är belastat på detta sätt är det ofta bättre att förvärva ett annat företag än att expandera sitt eget. Ett sådant företag kan leta efter lovande unga företag att förvärva och införliva i sin intäktsström som ett nytt sätt till vinst.

Minska konkurrensen

Om det finns för mycket konkurrens eller utbud kan företag överväga förvärv för att minska överkapaciteten, eliminera konkurrensen och fokusera på de mest produktiva leverantörerna. Ett exempel är sammanslagningen av Instabox och Budbee, som slagit samman verksamheten till Instabee. Detta för att kunna skapa ett ännu erbjudande till kund då de har liknande intuitioner.

Att få ny teknik

Ibland kan det vara mer kostnadseffektivt för ett företag att köpa ett annat företag som redan har implementerat en ny teknik framgångsrikt än att lägga tid och pengar på att utveckla den nya tekniken själv. Detta är inte alltför ovanligt i snabbväxande tech-bolag som snabbt vill ta sig ut på marknaden och locka in nya kunder.

Nackdelar med förvärv

Integrationsproblem

Att integrera ett uppköpt företag i sin befintliga verksamhet kan vara svårt då bolagen exempelvis kan ha väldigt olika kultur, syften och ambitioner. När bolag snabbt förändras som följd av ett förvärv så behöver samtliga anställda anpassa sig till detta, vilket inte alltid uppskattas av dem. En konsekvens av detta kan bli att personalens kvalitet på arbeten försämras, vilket i sin tur försämrar det förvärvade bolaget.

Överskattade kostnadsminskningar

Ibland kan bolag överskatta hur mycket de kan sänka sina kostnader genom att förvärva ett bolag för kostnadssyften. Detta leder ofta till att bolaget får ett större ansvar över sin leveranskedja och mindre fokus på huvudverksamheten.

Överpris

Som med allt annat inom ekonomi är det väldigt svårt att fastställa hur mycket ett bolag är värt, vilket gör det väldigt svårt för företag att bedöma hur mycket de ska betala för ett annat företag. Risken är alltså stor att moderbolaget betalar för mycket, vilket kan försämra deras balansräkning och förtroende hos sina investerare.

Saker att tänka på vid förvärv av bolag

Innan man gör ett förvärv är det absolut nödvändigt för ett företag att utvärdera om dess förvärvskandidat passar bolaget. Det finns många saker att tänka på, och här är några:

 • Är priset rätt? De värden som investerare använder för att värdera en förvärvskandidat varierar beroende på bransch. När förvärv misslyckas beror det ofta på att uppköpspriset för förvärvskandidaten är för högt i förhållande till det potentiellt erhållna värdet.
 • Undersök skuldbelastningen. Ett bolag med ovanligt höga skulder bör ses som en varning för potentiella problem framöver.
 • Otillbörliga rättstvister. Även om rättsprocesser är vanliga i näringslivet, har en bra förvärvskandidat inte att göra med en rättstvist som överstiger vad som är rimligt och normalt för dess storlek och bransch.
 • Granska ekonomin. En bra förvärvskanditat kommer att ha tydliga, välorganiserade bokslut, vilket gör att köparen kan göra sin efterforskning korrekt och smidigt. Komplett och transparent ekonomi hjälper också till att förhindra oönskade överraskningar efter att förvärvet är genomfört.

Så går ett förvärv till: steg för steg

De steg som förvärvaren vidtagit i förvärvsprocessen är följande:

 • utforma strategin
 • fastställa urvalskriterierna för verksamheten som skall förvärvas
 • identifiera potentiella kandidater
 • planering för förvärv
 • värdering av kandidaten
 • förhandla om pris och villkor
 • genomföra företagsbesiktning (fullständig utvärdering och faktakontroll)
 • ingå ett köp- och försäljningsavtal
 • finansiera affären
 • avsluta affären
 • förvärvsredovisning där upphandlaren säkerställer hur det förvärvade bolagets balansräkning konsolideras till sin egen

Typer av förvärv

Ofta kan ett företagsförvärv som ett förvärv eller fusion kategoriseras på ett av dessa tre sätt:

 • Vertikal: moderbolaget förvärvar ett bolag som befinner i samma bransch eller industri men i en annan del av produktions- eller leverantörskedjan, antingen framåt (t.ex. återförsäljaren) och bakåt i leverantörskedjan (t.ex. en tillverkare av företagets produktkomponenter).
 • Horisontell: moderbolaget köper en konkurrent eller annat företag inom sin egen industrisektor och på samma punkt i leveranskedjan.
 • Konglomerat: moderbolaget köper ett företag i en annan bransch eller sektor, som erbjuder helt andra produkter eller tjänster samt har en annan kundbas och affärsmodell.

Exempel på förvärv

Vi kommer förmodligen aldrig att se ett förvärv som är så lyckat bra som Facebooks köp av Instagram 2012. Rapporterat av Bloomberg för att generera 20 miljarder dollar i intäkter årligen nu inom Meta (f.d. Facebook), upp från inga intäkter för bara åtta år sedan, så är detta en av de bästa förvärven genom tiderna. Och till skillnad från YouTube behåller Facebook nästan alla dessa $20 miljarder för sig själva! Det råder ingen tvekan om att Instagram går till historien som en av de bästa förvärven genom tiderna.

Instagram förvärvat av Facebook (Meta)

Vanliga frågor om förvärv

Vad är syftet med ett förvärv?

Att förvärva andra företag kan tjäna många syften för moderbolaget. 
För det första kan det tillåta företaget att utöka sin produktportfölj eller sina erbjudanden. För det andra kan det minska kostnaderna genom att förvärva företag som ingår i deras leveranskedja. De kan också förvärva konkurrenter för att behålla eller öka marknadsandelar samt minska konkurrensen.

Hur lång tid tar ett förvärv?

Vanligtvis tar det 4 till 6 månader för förvärv; denna period varierar dock beroende på hur många steg som behöver genomföras, vilket beror på de enskilda bolagen.

Vad är en SPAC?

Ett SPAC, eller Special Purpose Acquisition Company som akronymen står för, innebär att en enhet utan kommersiell verksamhet genomför en 
börsintroduktion (IPO). Efter att ha blivit ett publikt bolag förvärvar SPAC-bolaget ett onoterat bolag, eller går samman med, ett befintligt privat bolag och gör det börsnoterat. Innan en fusion eller förvärv genomförs ger de flesta SPAC ingen indikation till investerare om vilken typ av företag de planerar att slås samman med eller köpa.

Vad är skillnaden mellan en fusion och ett förvärv?

Den största skillnaden är att i ett förvärv tar moderbolaget över det förvärvade bolaget fullt ut och integrerar det i moderbolaget. I en sammanslagning kombineras de två företagen, men skapar en helt ny enhet (t.ex. ett nytt företagsnamn och identitet som kombinerar aspekter av båda, exempelvis Instabee).

Vad gör ett förvärv framgångsrikt?

En av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt företagsköp är att ägna stor uppmärksamhet åt att göra efterforskning för förvärvskandidater och fastställa det rimliga värdet av bolagens tillgångar.

Lämna en kommentar